Avís legal

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’ofereix la següent informació:

Responsable del Web:
FUNDACIÓ SIQUE
Domicili de contacte:
C / Sant Isidre, 76
08912 Badalona
BARCELONA
T. 93 384 29 06
F. 93 384 77 24
comunicacio@fundacioSIQUE.org
http://www.fundacioSIQUE.org/

Dades Fiscals: CIF.: G-61751863

Dades d’inscripció registral:
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a data de 28 de gener de 1999, amb el nombre 1253.

Condicions generals d’ús del lloc web.

Les presents condicions generals regulen l’ús del lloc web d’Internet ”WWW.FUNDACIOSIQUE.ORG ” (el ” lloc web ”) que FUNDACIÓ SIQUE posa a la seva disposició com a usuari (el ” Usuari ”). La utilització del lloc web suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del lloc web vigents en cada moment en què l’Usuari accedeixi al mateix, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar aquest Lloc Web. FUNDACIO SIQUE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús del lloc web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, FUNDACIO SIQUE es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

1. OBJECTE

A través del lloc web, FUNDACIO SIQUE facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, informació dels serveis i dades (els ” Continguts ”) posats a disposició dels Usuaris per FUNDACIO SIQUE o per tercers proveïdors de serveis i continguts. FUNDACIO SIQUE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació (incloent el ” look-and-feel ”), configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Dins dels referits Continguts hi ha una àrea d’accés restringit a Usuaris que hagin sol·licitat prèviament el seu accés (els ” Usuaris Registrats ”), aquest accés i el seu ús resta subjecte a les condicions previstes en l’apartat 3 del present document.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

2.1. Accés i utilització del Lloc Web. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web i / o dels Continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés al Lloc Web i / o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del lloc web i / o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris. FUNDACIO SIQUE podrà establir limitacions i / o condicions addicionals per a l’ús i / o accés al Lloc Web i / o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

2.2. Ús Autoritzat del Lloc Web i dels Continguts. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari s’haurà d’abstenir de: a) fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts; b) accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; c) utilitzar el Lloc Web i / o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web; d) provocar danys en els sistemes físics o lògics de FUNDACIO SIQUE, dels seus proveïdors o de tercers; e) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de FUNDACIO SIQUE, dels seus proveïdors o de tercers, f) intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de FUNDACIO SIQUE, tercers proveïdors i altres usuaris; g) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; h) suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de FUNDACIO SIQUE o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els Continguts; i) obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels Continguts.

2.3. Introducció de Links. Aquells usuaris que vulguin establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu lloc web i el Lloc Web (el ” Link ‘ ‘) Hauran d’obtenir l’autorització prèvia de FUNDACIO SIQUE, presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic FUNDACIOSIQUE@ FUNDACIOSIQUE.ORG, i amb subjecció al compliment de les següents obligacions: a) el Link únicament permetrà l’accés al Lloc Web, però no podrà reproduir-lo de cap manera; b) no s’establiran Links amb altres pàgines diferents de la pàgina principal ( ” pàgina principal ”) del lloc web; c) no es crearà un frame ni border environment sobre el Lloc Web; d) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web; e) no es declararà ni donarà a entendre que FUNDACIO SIQUE ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en el lloc web en el qual s’estableix el Link; f) el lloc web en què s’estableixi el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a FUNDACIÓ SIQUE i / o a tercers, sense la seva autorització; g) el lloc web en què s’estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, o contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment del link no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre FUNDACIO SIQUE i el propietari i / o operador del lloc web en què s’estableixi, ni el coneixement, acceptació i / o aprovació per part de FUNDACIÓ SIQUE dels seus continguts i / o serveis. FUNDACIO SIQUE en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de Links per part de tercers, ni dels continguts, informació i / o serveis oferts als llocs web en els quals s’hagi establert el Link.

3. ÀREA D’ACCÉS RESTRINGIT

Per accedir i utilitzar l’àrea d’accés restringit, els Usuaris han de sol·licitar prèviament la seva clau d’accés a FUNDACIÓ SIQUE via correu electrònic o telefònicament. FUNDACIO SIQUE es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol Usuari. Les dades facilitades pels Usuaris hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment, i seran processats per FUNDACIO SIQUE en la forma indicada en la política de protecció de dades personals. Un cop rebuda la sol·licitud de l’Usuari, FUNDACIO SIQUE assignarà una clau personal exclusiva per a cada usuari registrat. Des d’aquest moment, l’usuari registrat podrà accedir a l’àrea d’accés restringit i usar els continguts de la manera prevista en aquestes condicions generals d’ús del lloc web. Els Usuaris Registrats seran responsables en tot moment de la custòdia de la seva clau d’accés, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels Continguts realitzat sota la clau d’un usuari registrat es reputaran realitzades per l’esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús. Els Usuaris Registrats podran modificar en qualsevol moment la seva clau exclusiva mitjançant sol·licitud adreçada a FUNDACIO SIQUE. En cas d’oblit de la clau o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i / o utilització per part de tercers no autoritzats, els Usuaris hauran de comunicar immediatament a FUNDACIÓ SIQUE per tal que aquest procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

4. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

El Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges , gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, ” look-and-feel ”, àudio i vídeo), pertanyen a FUNDACIO SIQUE i / o a tercers. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FUNDACIO SIQUE o el tercer titular dels drets afectats. FUNDACIO SIQUE autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i / o autor de l us mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

5. OCUPACIÓ DE TECNOLOGIA COOKIE

El Usuari reconeix i accepta que FUNDACIO SIQUE podrà utilitzar cookies quan un Usuari navegui pel lloc web. Les galetes de FUNDACIO SIQUE s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per FUNDACIO SIQUE, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web. FUNDACIÓ SIQUE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un Link. Així mateix, FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de
a) la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un Link;
b) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
c) la manca d’idoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels usuaris i
d) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de FUNDACIÓ SIQUE.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus en el Lloc Web, FUNDACIÓ SIQUE utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. Això no obstant, FUNDACIÓ SIQUE no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a FUNDACIÓ SIQUE que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes . En conseqüència, FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

FUNDACIÓ SIQUE adopta diverses mesures de protecció per protegir el Lloc Web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. Això no obstant, FUNDACIÓ SIQUE no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d’ús de la Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

6.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc Web. FUNDACIÓ SIQUE no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i / o tercers puguin fer del lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

6.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. FUNDACIÓ SIQUE no edita els continguts de tercers publicats al lloc web i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de a) la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i / o actualitat dels continguts originats per tercers; b) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; c) decisions o accions preses o evitades per part de l’Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links. El lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a pàgines i / o llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers. FUNDACIÓ SIQUE comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, FUNDACIÓ SIQUE es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d’aquests materials. Al cas que així ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, FUNDACIÓ SIQUE remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i / o lesionin els drets de tercers.

7. ACCIONS EN CAS DE INCUMPLIMIENTO

FUNDACIÓ SIQUE es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc Web per part d’un Usuari.

8. NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

La prestació del servei del lloc web i les presents condicions generals d’ús del lloc web es regeixen per la llei espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Clàusula de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ SIQUE garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades per l’Usuari. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de FUNDACIÓ SIQUE, podent ser tractats amb la finalitat de desenvolupar els serveis propis oferts pel mateix, així com, si és el cas, remetre-li informació sobre els seus serveis, que puguin resultar del seu interès o s’adeqüin al seu perfil particular.
El Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició , en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant una comunicació escrita dirigida a FUNDACIÓ SIQUE a l’adreça postal indicada, o mitjançant enviament per mail a fundacioSIQUE@fundacioSIQUE.org.