Avís legal

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, s’ofereix la següent informació:

Responsable del Web:
FUNDACIÓ SIQUE
Domicili de contacte:
Riera Matamoros, 30
08911 Badalona
BARCELONA
T. 93 384 29 06
F. 93 384 77 24
comunicacio@fundacioSIQUE.org
https://www.fundacioSIQUE.org/

Dades Fiscals: CIF.: G-61751863

Dades d’inscripció registral:
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a data de 28 de gener de 1999, amb el nombre 1253.

Condicions generals d’ús del lloc web.

Les presents condicions generals regulen l’ús del lloc web d’Internet ”WWW.FUNDACIOSIQUE.ORG ” (el ” lloc web ”) que FUNDACIÓ SIQUE posa a la seva disposició com a usuari (el ” Usuari ”). La utilització del lloc web suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del lloc web vigents en cada moment en què l’Usuari accedeixi al mateix, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar aquest Lloc Web. FUNDACIO SIQUE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús del lloc web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, FUNDACIO SIQUE es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

1. OBJECTE

A través del lloc web, FUNDACIO SIQUE facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, informació dels serveis i dades (els ” Continguts ”) posats a disposició dels Usuaris per FUNDACIO SIQUE o per tercers proveïdors de serveis i continguts. FUNDACIO SIQUE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació (incloent el ” look-and-feel ”), configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Dins dels referits Continguts hi ha una àrea d’accés restringit a Usuaris que hagin sol·licitat prèviament el seu accés (els ” Usuaris Registrats ”), aquest accés i el seu ús resta subjecte a les condicions previstes en l’apartat 3 del present document.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

2.1. Accés i utilització del Lloc Web. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web i / o dels Continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés al Lloc Web i / o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del lloc web i / o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris. FUNDACIO SIQUE podrà establir limitacions i / o condicions addicionals per a l’ús i / o accés al Lloc Web i / o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

2.2. Ús Autoritzat del Lloc Web i dels Continguts. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari s’haurà d’abstenir de: a) fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts; b) accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; c) utilitzar el Lloc Web i / o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web; d) provocar danys en els sistemes físics o lògics de FUNDACIO SIQUE, dels seus proveïdors o de tercers; e) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de FUNDACIO SIQUE, dels seus proveïdors o de tercers, f) intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de FUNDACIO SIQUE, tercers proveïdors i altres usuaris; g) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; h) suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de FUNDACIO SIQUE o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els Continguts; i) obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels Continguts.

2.3. Introducció de Links. Aquells usuaris que vulguin establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu lloc web i el Lloc Web (el ” Link ‘ ‘) Hauran d’obtenir l’autorització prèvia de FUNDACIO SIQUE, presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic FUNDACIOSIQUE@ FUNDACIOSIQUE.ORG, i amb subjecció al compliment de les següents obligacions: a) el Link únicament permetrà l’accés al Lloc Web, però no podrà reproduir-lo de cap manera; b) no s’establiran Links amb altres pàgines diferents de la pàgina principal ( ” pàgina principal ”) del lloc web; c) no es crearà un frame ni border environment sobre el Lloc Web; d) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web; e) no es declararà ni donarà a entendre que FUNDACIO SIQUE ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en el lloc web en el qual s’estableix el Link; f) el lloc web en què s’estableixi el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a FUNDACIÓ SIQUE i / o a tercers, sense la seva autorització; g) el lloc web en què s’estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, o contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment del link no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre FUNDACIO SIQUE i el propietari i / o operador del lloc web en què s’estableixi, ni el coneixement, acceptació i / o aprovació per part de FUNDACIÓ SIQUE dels seus continguts i / o serveis. FUNDACIO SIQUE en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de Links per part de tercers, ni dels continguts, informació i / o serveis oferts als llocs web en els quals s’hagi establert el Link.

3. ÀREA D’ACCÉS RESTRINGIT

Per accedir i utilitzar l’àrea d’accés restringit, els Usuaris han de sol·licitar prèviament la seva clau d’accés a FUNDACIÓ SIQUE via correu electrònic o telefònicament. FUNDACIO SIQUE es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol Usuari. Les dades facilitades pels Usuaris hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment, i seran processats per FUNDACIO SIQUE en la forma indicada en la política de protecció de dades personals. Un cop rebuda la sol·licitud de l’Usuari, FUNDACIO SIQUE assignarà una clau personal exclusiva per a cada usuari registrat. Des d’aquest moment, l’usuari registrat podrà accedir a l’àrea d’accés restringit i usar els continguts de la manera prevista en aquestes condicions generals d’ús del lloc web. Els Usuaris Registrats seran responsables en tot moment de la custòdia de la seva clau d’accés, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels Continguts realitzat sota la clau d’un usuari registrat es reputaran realitzades per l’esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús. Els Usuaris Registrats podran modificar en qualsevol moment la seva clau exclusiva mitjançant sol·licitud adreçada a FUNDACIO SIQUE. En cas d’oblit de la clau o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i / o utilització per part de tercers no autoritzats, els Usuaris hauran de comunicar immediatament a FUNDACIÓ SIQUE per tal que aquest procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

4. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

El Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges , gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, ” look-and-feel ”, àudio i vídeo), pertanyen a FUNDACIO SIQUE i / o a tercers. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FUNDACIO SIQUE o el tercer titular dels drets afectats. FUNDACIO SIQUE autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i / o autor de l us mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

5. OCUPACIÓ DE TECNOLOGIA COOKIE

El Usuari reconeix i accepta que FUNDACIO SIQUE podrà utilitzar cookies quan un Usuari navegui pel lloc web. Les galetes de FUNDACIO SIQUE s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per FUNDACIO SIQUE, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web. FUNDACIÓ SIQUE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un Link. Així mateix, FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de
a) la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un Link;
b) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
c) la manca d’idoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels usuaris i
d) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de FUNDACIÓ SIQUE.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus en el Lloc Web, FUNDACIÓ SIQUE utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. Això no obstant, FUNDACIÓ SIQUE no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a FUNDACIÓ SIQUE que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes . En conseqüència, FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

FUNDACIÓ SIQUE adopta diverses mesures de protecció per protegir el Lloc Web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. Això no obstant, FUNDACIÓ SIQUE no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d’ús de la Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

6.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc Web. FUNDACIÓ SIQUE no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i / o tercers puguin fer del lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

6.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. FUNDACIÓ SIQUE no edita els continguts de tercers publicats al lloc web i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. FUNDACIÓ SIQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de a) la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i / o actualitat dels continguts originats per tercers; b) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; c) decisions o accions preses o evitades per part de l’Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links. El lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a pàgines i / o llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers. FUNDACIÓ SIQUE comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, FUNDACIÓ SIQUE es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d’aquests materials. Al cas que així ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, FUNDACIÓ SIQUE remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i / o lesionin els drets de tercers.

7. ACCIONS EN CAS DE INCUMPLIMIENTO

FUNDACIÓ SIQUE es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc Web per part d’un Usuari.

8. NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

La prestació del servei del lloc web i les presents condicions generals d’ús del lloc web es regeixen per la llei espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

FUNDACIÓ SIQUE, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament.
Mantenir una relació comercial amb l’usuari en relació als productes o serveis oferts. A més, les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Realitzar estudis estadístics.
Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web (si fos el cas).
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, aplicacions mòbils, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció.

Criteris de conservació de les dades.
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades.
Les seves dades de contacte seran cedides a l’empresa de transport per a realitzar el lliurament de la comanda, i els de facturació a la nostra assessoria fiscal encarregada del tractament fiscal. També tindran accés als desenvolupadors webs, l’empresa que ens dona allotjament en els seus servidors i empreses de serveis de distribució de correus electrònics. Totes elles tenen regularitzat amb nosaltres l’accés a aquestes dades per tal exclusivament aquí descrit. No es destinaran a cap altre tercer per al seu tractament, excepte obligacions legals.

Drets que assisteixen a l’Usuari.
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret a oposar-se i a la portabilitat de les dades personals. S’estableix com a dret de l’interessat a rebre totes aquelles dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat a un responsable, sempre que el tractament aquest basat en el consentiment o sigui necessari per a l’execució d’un contracte i el mateix es vaig efectuar per mitjans automatitzats .
Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dret d’accés: L’interessat tindrà dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament la informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes dades, així com, les comunicacions realitzades o que es preveuen fer dels mateixos. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú. El dret a obtenir còpia no afectarà negativament els drets i llibertats altres.
Dret de rectificació i supressió: el responsable del tractament té l’obligació de fer efectiu el dret de rectificació o supressió de l’interessat en el termini de deu dies. Han de ser rectificades o suprimits si és el cas, les dades de caràcter personal el tractament no s’ajusti al que disposa la llei i en particular, quan aquestes dades siguin inexactes i incompletes, tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. L’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
Dret a la limitació del tractament: la persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades. Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat, només podran ser objecte de tractament per a la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic. Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.
Dret d’oposició: l’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin (interès públic i interès legítim) siguin objecte de tractament, inclosa l’elaboració de perfils sobre la base de aquestes disposicions. FUNDACIÓ SIQUE deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dades de contacte per exercir els seus drets.

Direcció postal: FUNDACIÓ SIQUE
Riera Matamoros, 30
08911 Badalona

Telèfon:
+34 933 842 906

Email:
fundaciosique@fundaciosique.org

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, dels formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web, lloc bloc i qualsevol altre mitjà suport de comunicació són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. POLÍTICA DE COOKIES

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Les galetes no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades galetes de sessió).
La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les galetes i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les galetes temporals o memoritzades.
Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les cookies al seu navegador- FUNDACIÓ SIQUE no enllaçarà a les galetes les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

– Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

– Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

– Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

– Galetes publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o al ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

– Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

– Galetes de tercers: La Web de FUNDACIÓ SIQUE, pot utilitzar serveis de tercers que, per compte de FUNDACIÓ SIQUE, recopilaran informació amb fins estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del website i altres serveis d’Internet.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen galetes que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web.
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.