Presentació del nou servei de tutela adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental

La Fundació Privada Sique! presenta el nou Servei de Tutela, que tindrà lloc el proper dia 27 de febrer, a les 18h, al Museu de Badalona (Plaça Assemblea de Catalunya, 1).

Aquest servei té la finalitat de protegir i defensar els drets, garantir el benestar, acompanyar i promoure l’autonomia personal de les persones amb diferents capacitats que necessiten suport per auto governar-se.

El Servei de Tutela és la resposta a dues qüestions vitals: Qui vetllarà per mi quan tot sol no pugui fer-ho? Qui cuidarà del meu fill i l’ajudarà quan jo no pugui?

Dons bé, organitzat al voltant d’un equip professional amb experiència, format per advocada, responsable àrea tuteles, treballadora social i referents tutelars, el Servei de Tutela de la Fundació Sique ofereix:

• Suport a les famílies: Assessorament i orientació vers el futur dels vostres fills.
• Servei de Pre-tutela: Seguiment de futures tuteles. Assessorament durant el procés de modificació de la capacitat.
• Servei de Tutela: Gestió i exercici de la tutela, curatela, assistència i d’altres figures jurídiques.

Com a trets diferencials, el Servei de Tutela de la Fundació Sique es fonamenta en una relació transparent i de confiança, i es desenvolupa fent les coses com pensem que s’han de fer: amb atenció individualitzada, generant vincles forts, sòlids i ferms, amb unes ràtios reduïdes entre referents i persones tutelades, i treballant en xarxa amb els recursos de la comunitat.

Tot plegat, per oferir un servei proper que faciliti la comunicació entre els professionals, la persona tutelada i les seves famílies.

Més informació sobre el Servei de Tutela.

Posted in:

Deja una respuesta